Το Έργο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» περιλαμβάνει την ανάπτυξη ψηφιακού υλικού εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του περιεχομένου της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της επαφής της με το ευρύ κοινό. Το έργο εντάχθηκε την 6/6/12 και η υλοποίηση του άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 2012-13. Η λήξη του προβλέπεται την 30/11/15.  Στο έργο συμμετέχει το σύνολο των Τμημάτων του Ιδρύματος (14 Τμήματα). 

Το έργο αφορά στην:

 • ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για 370 περίπου μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κύρια σε προπτυχιακό και και σε  μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • την ελεύθερη διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού μέσω του Διαδικτύου
 • τη βιντεοσκόπηση και διάθεση μέσω του Διαδικτύου των διαλέξεων 75 περίπου ακαδημαϊκών μαθημάτων του Ιδρύματος
 • τη διαχείριση και συντήρηση της ψηφιακής πλατφόρμας φιλοξενίας του υλικού η οποία φιλοξενείται σε υπολογιστικά συστήματα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Ιδρύματος
 • την προώθηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση μελών ΔΕΠ και τεχνικών του Ιδρύματος
 • την αναμετάδοση μέσω του Διαδικτύου διαλέξεων, σεμιναρίων συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://ecourse.uoi.gr/course/index.php?categoryid=79 και της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Μαθημάτων http://opencourses.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Τμήμα

Πλήθος Α-

Πλήθος Α

Πλήθος Α+

Σύνολο μαθημάτων

Φιλολογίας

54

0

15

69

Ιστορίας-Αρχαιολογίας

22

0

4

26

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

16

0

9

25

Μαθηματικών

10

0

2

12

Φυσικής

16

0

8

24

Χημείας

37

5

5

47

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

14

0

4

18

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

13

0

4

17

Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης

19

2

3

24

Παιδαγωγικό, Νηπιαγωγών

13

2

5

20

Οικονομικών Επιστημών

6

1

4

11

Τμήμα Ιατρικής

21

0

4

25

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

12

1

4

17

Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

32

0

5

37

ΣΥΝΟΛΟ

285

11

76

 372

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Για τον καλύτερο συντονισμού του έργου έχουν οριστεί η Κεντρική Μονάδα Υλοποίησης, η Ιδρυματική Επιτροπή και οι Εκπρόσωποι των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κεντρική Μονάδα Υλοποίησης
Η κεντρική μονάδα του Ιδρύματος η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης είναι το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ιδρυματική Επιτροπή
Η ιδρυματική επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

 • Θωμά Μπάκα, Καθηγητή Τμήματος Φυσικής , Αναπληρωτή Πρύτανη, ως Πρόεδρο.
 • Ρίζο Ιωάννη, Καθηγητή Τμήματος Φυσικής , Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
 • Φούντο Ιωάννη, Αναπλ. Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής, Τεχνικό Υπεύθυνο του έργου.

Εκπρόσωποι Ακαδημαϊκών Τμημάτων
Το κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα έχει ορίσει έναν εκπρόσωπο  στο έργο ο οποίος αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Τμήμα και την ομάδα του έργου. Ως εκπρόσωποι με τις σχετικές αποφάσεις των Τμημάτων έχουν οριστεί οι

 • Α. Αυγερόπουλος, Καθηγητής,  Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
 • Τσιόδουλος Σ., Λέκτορας, Χ. Δερμεντζόπουλος, Επ. Καθηγητής/  Τμήμα Επιστημών Τέχνης
 • Α. Εμβαλωτής, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Ε. Καρακάσης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογικό
 • Χ. Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής/ Ν. - Θ. Μαρμαρίδης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικό
 • Π. Παγγέ, Καθηγήτρια, Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
 • Κ. Παπαλουκάς, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Π. Παππάς, Επ. Καθηγητής,  Τμήμα Ιατρικής
 • Ι. Ρίζος, Καθηγητής,  Τμήμα Φυσικής
 • Α. Σαραφιανός, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
 • Ε. Σιάνου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
 • Α. Σταυρακούδης, Επ. Καθηγητής,  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Α. Τζάκος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας
 • Ι. Φούντος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

 

 

SMTP Error: Could not connect to SMTP host.