Προδιαγραφές

Υπάρουν δύο βασικές προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμη η συμμετοχή ενός μαθήματος στο έργο:

  • Η ανοικτή πρόσβαση. Με το όρο ανοικτά ψηφιακά μαθήματα εννοείται η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, τόσο από τους φοιτητές, σπουδαστές όσο και από το ευρύ κοινό. Σε αυτό το πλαίσιο η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί πρέπει να είναι ελεύθερη. Αυτό δεν αποκλείει την επιβολή περιορισμών σε δραστηριότητες του μαθήματος όπως η υποβολή εργασιών ή σε πηγές για τις οποίες εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Η έκταση του φηφιακού υλικού. Το ψηφιακό υλικό των μαθημάτων που συμμετέχουν στο έργο θα πρέπει να καλύπτει το 100% του υλικού διδασκαλίας. Ειδικά  το βιντεοσκοπημένο υλικό θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον  το 80% των συνολικών ωρών διδασκαλίας του μαθήματος, οι οποίες υπολογίζονται ως αριθμός εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας x 13 εβδομάδες (δηλαδή 39 ώρες για ένα εξαμηνιαίο μάθημα το οποίο διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα ή 52 ώρες για ένα εξαμηνιαίο μάθημα το οποίο διδάσκεται 4 ώρες εβδομαδιαίως).

Πέραν αυτών τα ψηφιακά μαθήματα θα αναπτυχθούν βάσει ενιαίων προδιαγραφών οι οποίες ομαδοποιούνται σε Α-,Α,Α+ ως κάτωθι:

Προδιαγραφή

Α-
(Ελάχιστες προδιαγραφές)

A
(Προδιαγραφές για podcast)

Α+
(Πλήρεις προδιαγραφές)

Αναλυτική περιγραφή μαθήματος

Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος

Λέξεις – κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος

Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων

Αναλυτική περιγραφή στόχων ενοτήτων

Λέξεις – κλειδιά, βασικοί όροι ανά ενότητα / ενότητα διαλέξεων

Σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη/ενότητα

Αναφορά βιβλιογραφίας

Ασκήσεις

-

-

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων

-

-

Πολυμεσικό υλικό όπως:

     

καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις οι οποίες μπορεί να είναι συνδυασμένες ή συγχρονισμένες με διαφάνειες

-

-

podcast, εκφωνήσεις στις διαφάνειες κ.α.

-

-